porady przez internetRejestracja/logowanie
twojeporady.plDla CiebiePrawoOdpowiedzi ekspertówJaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
2010-05-20

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?


Pytanie:

Tydzień temu straciłam pracę, zarejestrowałam się już w urzędzie pracy. Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych? Jaki jest wymiar zasiłku, czy jestem ubezpieczona mogę iść do lekarza, ile on będzie wynosił?

Odpowiedź Eksperta:

Generalnie prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym za każdy dzień po upływie 7 dni od daty zarejestrowania w odpowiednim powiatowym urzędzie pracy. Warunkiem jest nieprzerwane 365 –dniowe zatrudnienie w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy i nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych (art. 71 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)


Przez pojęcia zatrudnienia rozumie się nie tylko zatrudnienie na podstawie stosunku pracy na terytorium RP, ale i:

· wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą w razie osiągania z tego tytułu dochodów co najmniej na poziomie wynagrodzenia minimalnego,

· świadczenie usług (lub współpraca w ich świadczeniu) na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, o ile podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej

· opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

· wykonywanie pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,

· wykonywanie pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

· opłacanie składek na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nienależącym do UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz obywateli państwach niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa z UE i jej państwami członkowskimi, w wysokości 9,75 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,

· zatrudnienie za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,

· zatrudnienie podczas, którego bezrobotny pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy - (art. 71 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)


Okres przysługiwania zasiłku zależy od stopy bezrobocia w miejscu zamieszkania bezrobotnego oraz jego sytuacji rodzinnej.

 

Co do zasady zasiłek przysługuje przez (art. 73 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) :

 

· 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

 oraz

· 12 miesięcy - dla bezrobotnych:

 

a)zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub

b)powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub

c)którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

 

Możliwe jest także przedłużenie lub skrócenie wskazanych powyżej okresów przysługiwania zasiłku – okres ten:

 

· podlega przedłużeniu w razie, gdy kobieta pobierająca zasiłek urodzi w tym czasie, lub w miesiąc po ustaniu jej prawa do zasiłku, dziecko - okres prawa do zasiłku ulega przedłużeniu o czas przysługującego jej urlopu macierzyńskiego,

 

· jest proporcjonalnie skrócony o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku z powodu odmowy podjęcia proponowanego mu przez UP zatrudnienia, odbycia szkolenia, itp.

 

· jest proporcjonalnie skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, w których bezrobotnemu nie przysługiwało prawo do zasiłku z powodu odmowy w razie, gdy bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy.


Prawa do zasiłku odmawia się jednak w przypadku, gdy bezrobotny:

 

· odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,

 

Art. 75 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 52 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.09.6.33) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2009 r.

· po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, , lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

 

Art. 75 ust. 1 pkt 1a dodany przez art. 1 pkt 52 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.09.6.33) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2009 r.

· w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu rażącej winy pracodawcy (powodem jest to, że pracownikowi przysługuje wówczas prawo do odpowiedniego odszkodowania),


Art. 75 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 52 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.09.6.33) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lutego 2009 r.

· w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia,

 

· otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej;

 

· otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę;

 

· odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Obecnie wysokość zasiłku wynosi (art. 72 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stan prawny z 1.06.2011 r.):

· 761,4 zł na miesiąc przez pierwsze 3 miesiące przysługiwania prawa do zasiłku,

· 597,9 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

 

Należy jednak pamiętać, że wskazane powyżej kwoty zasiłków, w niektórych sytuacjach ulegają modyfikacji w zależności od długości okresu zatrudnienia poprzedzającego zarejestrowanie się w urzędzie pracy, i tak:

 

· jeżeli bezrobotny przed momentem zarejestrowania pracował nieprzerwanie przez okres krótszy niż 5 lat wówczas będzie mu przysługiwać tylko 80% podstawowej kwoty zasiłku, czyli odpowiednio 609,2 zł oraz 478,4 zł;

· jeżeli z kolei bezrobotny, przed momentem zarejestrowania, był zatrudniony nieprzerwanie ponad 20 lat przysługuje mu prawo do 120% podstawowej kwoty zasiłku, czyli odpowiednio 913,7 zł oraz 717,6 zł.

 

Zasiłek wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

 

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje wszystkim bezrobotnym osobom i jest finansowane ze środków publicznych. Koniecznym warunkiem jest uzyskanie co miesiąc stempla w „książeczce rodzinnej” potwierdzającego przysługiwanie statusu bezrobotnego.

 

Uwagi:


1. Do 365 dni, pełnego zatrudnienia, zalicza się również okresy:

· zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm);

2. Art. 71 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 9 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.09.161.1278) z dniem 1 stycznia 2010 r.

· urlopu wychowawczego,

· pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby wojskowej, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;

· inne okresy niż wcześniej wskazane, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;

· za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

· okresy zatrudnienia w państwach należących do UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz obywateli państwach niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa z UE i jej państwami członkowskimi , na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

2. Warto pamiętać, że do tzw. okresu zatrudnienia stanowiącego podstawę wyliczenia wysokości przysługującego bezrobotnemu zasiłku, wliczają się również:

· okresy pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego,

· okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

· okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji,

· okresy urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych, a także okresy nie wykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem:

1. w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie z okresami, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2, bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat;

2. na które, ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo do 3 lat na każde dziecko,

· praca w byłym NRD i Czechosłowacji przed 1991r. wykonywana na podstawie porozumień Polski z tymi krajami,

· Okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi na okres skierowania do pracy za granicą na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem, a także okres wykonywania pracy przez takiego pracownika na postawie tego rozporządzenia zagranicą jeżeli nie był zatrudniony przed momentem skierowania do pracy zagranicą w Polsce.

· okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 stycznia 1997 r., jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na podstawie odrębnych przepisów; okres prowadzenia działalności pozarolniczej przed dniem 1 stycznia 1997 r. podlega zaliczeniu, pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tego tytułu, o ile podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę,

· okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 maja 2004 r. za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie należącym do UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz obywateli państwach niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa z UE i jej państwami członkowskimi, za które były opłacane składki na Fundusz Pracy.

 


Porady udzielił(a):

Radca prawny - Radca prawny

Radca prawny

Ocena: 1Ocena: 2Ocena: 3Ocena: 4Ocena: 5

Radca prawny

7 lat doświadczenia

Zadaj pytanie

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapytaj prawnika

Kod porady: TPP-8
Reklama

29.9
wybrac doradzi wycena

Polecamy

  • regulamin
  • cennik
  • pomoc
  • partnerzy
  • o nas
  • kontakt
  • mapa serwisu
  • reklama
  • polityka bezpieczeństwa
partnerzy