porady przez internetRejestracja/logowanie
twojeporady.plDla CiebiePrawoWzory dokumentówOświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

2011-01-05

Wzory dokumentów: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość jest uregulowane w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.). Umowy zawierane na odległość są to takie umowy, w których jedną stroną jest przedsiębiorca drugą natomiast konsument, a strony nie są jednocześnie obecne przy zawieraniu takiej umowy i porozumiewają się na odległość przy użyciu różnych rodzajów środków. Środkami takimi są na przykład formularz zamówienia, list seryjny, katalog, telefon, poczta elektroniczna.


Warto wiedzieć, że propozycja skorzystania z oferty, złożenia oferty, złożenia zamówienia albo podjęcia rokowań powinna w sposób jasny i jednoznaczny informować konsumenta o zamiarze zawarcia umowy przez przedsiębiorcę. Posłużenie się środkiem porozumiewania się na odległość może nastąpić jedynie za zgodą konsumenta oraz nigdy na jego koszt.


Konsument, który zawarł umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 10 dni. Termin ten jest liczony od dnia wydania rzeczy bądź od dnia zawarcia umowy jeśli dotyczy ona świadczenia usług. Umowa będzie wtedy uważana za niezawartą. Aby odstąpić od umowy należy złożyć pisemne oświadczenie. 10-dniowy termin jest zachowany jeżeli oświadczenie zostanie wysłane przed jego upływem. Należy pamiętać, iż przedsiębiorcy nie wolno zastrzec, iż odstąpienie od umowy będzie możliwe po uiszczeniu jakiejkolwiek opłaty. Obowiązkiem obu stron jest zwrot świadczeń. Powinno to nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Przedsiębiorca ma obowiązek pisemnego poświadczenia zwrotu świadczenia.


Termin odstąpienia od umowy ulega przedłużeniu do 3 miesięcy jeśli przedsiębiorca nie potwierdzi na piśmie następujących informacji:


1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,

2) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,

3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,

4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia

5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,

6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków,

7) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,

8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają

charakter wiążący,

9) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe

lub okresowe,

10) miejscu i sposobie składania reklamacji,

11) prawie wypowiedzenia umowy.


W siedmiu przypadkach, jeśli strony nie umówią się inaczej konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość.


Prawo to nie przysługuje w następujących wypadkach:


1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 – dniowego terminu przewidzianego dla odstąpienia od umowy,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach

programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym

przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub

których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.


Wyślij SMS, aby pobrać dokument lub zaloguj się i wyślij SMS.Usługa "Pobierz dokument" to jednorazowe pobranie dokumentu.
Usługa SMS dostępna we wszystkich sieciach komórkowych.
sms
Pobierz
4,92 PLN z VAT
Jeśli masz pytanie dotyczące dostępu do treści skontaktuj się z nami: dok@twojeporady.pl
Wzory wszelkich dokumentów prawnych udostępnionych w serwisie TwojePorady.pl (umów, oświadczeń, wniosków, itp.), są opracowane w taki sposób, aby miały jak najbardziej ogólny i uniwersalny charakter. Oznacza to, że zawierają one postanowienia i zapisy najczęściej stosowane w tego typu dokumentach i nadają się do stosowania w standardowych stanach faktycznych. Jednakże z uwagi na różnorodność sytuacji, jakie mogą wystąpić, Administrator Serwisu nie może zapewnić, że wzory będą adekwatne do każdego stanu faktycznego. Dlatego przed użyciem wzoru dokumentu, zwłaszcza w szczególnych, nadzwyczajnych stanach faktycznych, rekomendujemy zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej w serwisie TwojePorady.pl w celu upewnienia się, że dokument jest odpowiedni do użycia w danej, konkretnej sytuacji.
Kod dokumentu: TPD-96

Nie znalazłeś wzoru dokumentu? Zapytaj prawnika

Reklama

29.1
wybrac doradzi wycena

Polecamy

  • regulamin
  • cennik
  • pomoc
  • partnerzy
  • o nas
  • kontakt
  • mapa serwisu
  • reklama
  • polityka bezpieczeństwa
partnerzy